Algemene voorwaarden Wellbe

Artikel 1 Algemeen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
  • Opdracht of Overeenkomst: een document van Wellbe B.V. waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin Werkzaamheden worden opgeschreven. 
  • Opdrachtgever: de partij die aan Wellbe B.V. een opdracht geeft. 
  • Opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen Wellbe B.V., die individueel of gezamenlijk betrokken zijn bij het verrichten van Werkzaamheden, alsmede derden (zijnde natuurlijke personen buiten Wellbe B.V.) die door Wellbe B.V. zijn ingeschakeld bij het verrichten van de Werkzaamheden. 
  • Werkzaamheden: de door Wellbe B.V. ingevolge van de Opdracht of Overeenkomst te verrichten werkzaamheden, waaronder levering van zaken en/of diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Werkzaamheden van Wellbe B.V. voor een 

Opdrachtgever. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 Totstandkoming van een opdracht of overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdracht of Overeenkomst (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen. 

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door de Opdrachtgever verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

Artikel 4 Uitvoering van werkzaamheden 

1. In de Overeenkomst staat beschreven welke Werkzaamheden Wellbe B.V. zal verrichten. 

2. Wellbe B.V. voert overeengekomen Werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 

3. Wellbe B.V. bepaalt hoe en door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Wellbe B.V. is gerechtigd om de in de Overeenkomst genoemde personen te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid. 

4. De door Wellbe B.V. ingezette professionals zijn wat hun verrichtingen en dienstverlening betreft onderworpen aan hun eigen beroepsgroep geldende professionele normen en de vigerende richtlijnen, standaarden en codes. 

5. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is Wellbe B.V. gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

6. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Wellbe B.V. is in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding. 

7. Indien Wellbe B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Wellbe B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Wellbe B.V. 

8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4 lid 7 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Wellbe B.V. kunnen worden beïnvloed. 

9. Wellbe B.V. kan na overleg met de Opdrachtgever, in het belang van de uitvoering van de Werkzaamheden, derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrekken. Indien Opdrachtgever derden, anders dan adviseurs van Wellbe B.V., bij de uitvoering van de Werkzaamheden wenst te betrekken, zal hij daartoe overgaan na daarover met Wellbe B.V. overeenstemming te hebben bereikt. 

10. Bij afronding van de Werkzaamheden kan Wellbe B.V. een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, of een mondelinge presentatie geven. Vóór afronding van de Werkzaamheden kan Wellbe B.V. mondelinge, concept- of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies van Wellbe B.V. prevaleert. 

11. De door Wellbe B.V. als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen en/of omstandigheden. 

Artikel 5 Verplichtingen voor de opdrachtgever 

1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van Wellbe B.V., alle medewerking verlenen en alle relevante bescheiden, die Wellbe B.V. redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen. 

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat Wellbe B.V. wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn. 

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Wellbe B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit. 

4. Wellbe B.V. is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en geven van een verkeerde voorstelling van zaken. 

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 5 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. 

Artikel 6 Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De voor of namens Wellbe B.V. werkzame artsen zijn onderworpen aan het voor hen geldende beroepsgeheim. Voor alle andere bij Wellbe B.V. werkzame personen is het afgeleid medisch beroepsgeheim van toepassing. Wellbe B.V. zal zijn medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wellbe B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Wellbe B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wellbe B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

3. Wellbe B.V. behoudt zich het recht voor – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt. 

Artikel 7 Intellectueel eigendom 

1. Wellbe B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. 

2. Alle door Wellbe B.V. verstrekte stukken, (medische) adviezen, ontwerpen en andere geestesproducten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of geëxploiteerd. 

3. Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor cliënten van Wellbe B.V., is Wellbe B.V. gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die Wellbe B.V. als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken en verder te ontwikkelen. 

Artikel 8 Betaling honorarium 

1. Wellbe B.V. factureert de Werkzaamheden op basis van haar honorarium, kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Wellbe B.V. en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. Voor patiënt- of werknemer gerichte activiteiten wordt 50% vooruit gefactureerd wanneer betrokkene definitief wordt aangemeld bij Wellbe B.V. en 50% wanneer het adviesrapport wordt opgeleverd. 

2. Het honorarium van Wellbe B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden; het honorarium van Wellbe B.V. is gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid van de personen in het Opdrachtteam, op hun anciënniteit, op hun deskundigheid, op de tijd die zij aan de Werkzaamheden hebben besteed en op de aard en complexiteit van de Werkzaamheden. 

3. Onder de kosten zoals genoemd in artikel 8 lid 1 wordt verstaan de directe kosten alsmede een bedrag ter dekking van onkosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend. 

4. Het door Wellbe B.V. gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes. 

5. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is Wellbe B.V. gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Wellbe B.V., vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 

6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Wellbe B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. 

7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Wellbe B.V. daartoe aanleiding geeft, is Wellbe B.V. gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Wellbe B.V. te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Wellbe B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Wellbe B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

1. De Overeenkomst kan door zowel Wellbe B.V. als door Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van Wellbe B.V. te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door Wellbe B.V. in verband met de Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies. 

2. Wellbe B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 

3. Aan zowel Wellbe B.V. als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW). 

4. Wellbe B.V. behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 9 lid 1, 2 of 3 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Wellbe B.V. zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste professionele vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Wellbe B.V. is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door grove schuld of opzet van Wellbe B.V. 

2. De aansprakelijkheid van Wellbe B.V. is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan Wellbe B.V. ten gevolge het bepaalde in de Overeenkomst verschuldigde honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Wellbe B.V. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt Wellbe B.V. aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1) maal de aan Wellbe B.V. ingevolge het bepaalde in de overeenkomst verschuldigde honorarium. 

3. Aansprakelijkheid van Wellbe B.V. voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Wellbe B.V. 

4. Buiten de in artikel 10.1 tot en met 10.3 genoemde gevallen rust op Wellbe B.V. geen enkele verplichting tot schadevergoeding. 

5. Wellbe B.V. zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wellbe B.V. is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Wellbe B.V. optreden. 

6. Wellbe B.V. is niet aansprakelijk voor vordering van Opdrachtgever of derden, niet zijnde de Opdrachtgever, indien de schade is veroorzaakt door Opdrachtgever of de derde omdat deze onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever of derde aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Wellbe B.V. 

7. Indien de opdrachtgever ervoor heeft gekozen om, vooruitlopend op de wetgeving, geen contract te sluiten met een gecertificeerde Arbodienst, dan zijn de gevolgen van dit besluit, evenals de hieruit voorvloeiende boetes, voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 11 Vrijwaring 

1. Opdrachtgever vrijwaart Wellbe B.V. ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit, of verband houden met, de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van Wellbe B.V. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Wellbe B.V. in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 

2. De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam. 

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens 

1. In het kader van de Werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Wellbe B.V., kan Wellbe B.V. persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtgever verwerken. 

2. In verband met de ondersteuning van de dienstverlening door Wellbe B.V. aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Wellbe B.V. en derden, kan Wellbe B.V. persoonsgegevens verwerken. 

3. Verwerking van persoonsgegevens door Wellbe B.V. in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

4. Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Wellbe B.V. tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet- en regelgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Wellbe B.V. in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 

Artikel 13 Vervaltermijn 

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Wellbe B.V., uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 14 Toepasselijk recht 

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wellbe B.V. is gevestigd. 

Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden 

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst, en welke te vinden is op www.wellbe.work. 

Amersfoort, december 2019